Algemene voorwaarden KaaienLoop Oosterhout

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de KaaienLoop toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het evenement.

Overeenkomst: is de inschrijving strekkend tot deelname van de deelnemer aan de KaaienLoop.

Organisator: Stichting KaaienLoop hierna te noemen KaaienLoop.

 

Bepalingen

De Stichting KaaienLoop stelt het wedstrijdreglement van de KaaienLoop vast.

De deelnemers verklaren zich bekend met en onderwerpen zich aan het wedstrijdreglement.

De Stichting is ingeschreven in het Stichtingsregister van de Kamer van Koophandel voor West-Brabant (nummer: 20119050).

Waar verder in dit stuk deelnemer/hij staat wordt hiermee ook deelneemster/zij bedoeld.

 

Deelname wedstrijd

 1. Deelname aan het evenement is uitsluitend mogelijk voor een natuurlijk persoon die tenminste door de KaaienLoop vastgestelde minimumleeftijd heeft bereikt. (zie www.kaaienloop.nl )
 2. De deelnemer mag aan het evenement slechts deelnemen indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld en indien het inschrijfgeld volledig is voldaan.
 3. De (voor)inschrijving via internet sluit 7 dagen voor de wedstrijddatum. Na inschrijven is mogelijk op de wedstrijddag tot 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd.
 4. Bij voorinschrijvingen is het mogelijk om tot de sluitingsdag van de voorinschrijvingen wijzigingen aan te brengen. Dit kan door in te loggen op “Inschrijven.nl”(zie de bevestiging van uw inschrijving) of door een mail te sturen naar wedstrijdsecretariaat@kaaienloop.nl. Ook bij afmelding kunt u hier een mail naar toe sturen, u bent dan wel uw inschrijfgeld kwijt.
 5. KaaienLoop kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het evenement geen doorgang te laten vinden of te stoppen. Een besluit van de KaaienLoop om het evenement geen doorgang te laten vinden of te stoppen doet geen recht op vergoeding ontstaan van de door de deelnemer gemaakte kosten. Het staat de organisatie vrij om te kijken of er wel een compensatie eventueel kan plaatsvinden in een eerstvolgende editie.

 

Aansprakelijkheid

 1. Deelname geschiedt op eigen risico.
 2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de KaaienLoop voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de KaaienLoop tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de KaaienLoop ter zake van de schade uitkeert.
 3. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het evenement.
 4. De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training voldoende zal hebben voorbereid op het evenement.
 5. De deelnemer vrijwaart de KaaienLoop voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
 6. Van de deelnemer wordt verwacht dat hij geen schade toebrengt aan eigendommen van anderen.
 7. De KaaienLoop aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van de deelnemers. Dat geldt ook voor zaken die zijn achtergelaten in de door de KaaienLoop ter beschikking gestelde kleedaccommodaties.

 

Portretrecht

De deelnemer verleent bij inschrijving toestemming aan de KaaienLoop voor openbaarmaking van tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is. Dit alleen ter promotie.

Mocht een deelnemer/bezoeker een bepaalde foto willen verwijderen dan kan dat door een schriftelijk verzoek te sturen naar privacy@kaaienloop.nl , ovv de naam + foto die verwijderd zou moeten worden. De foto zal dan van de website verwijderd worden.

Meer informatie hierover vind u in ons privacy reglement.

 

Persoonsgegevens

 1. De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de KaaienLoop opgenomen in een bestand en worden niet aan derden verstrekt.
 2. De gegevens worden veilig bewaard voor administratieve redenen en worden alleen gebruikt voor de wedstrijd en – indien u zicht daarvoor hebt aangemeld – de nieuwsbrief.
 3. De deelnemer verleent door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan de KaaienLoop tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten. Bijvoorbeeld door middel van publicatie via internet en in dag/weekbladen.
 4. Meer informatie hierover vind u in ons privacy reglement.

 

Veiligheid

 De wegenverkeersweg en de daarop gebaseerde wetgeving, zoals het reglement verkeersregelaars en verkeerstekens, blijven ook tijdens het evenement op het gehele parcours van kracht.

Bij de eerste loper rijdt begeleiding en achter de laatste loper rijdt een bezemfiets. Na afloop van het laatste onderdeel en als de bezemfiets voorbij is geweest worden de verkeersmaatregelen opgeheven, mits dit geen gevaar oplevert voor verder op het parkoers gelegen situaties.

De Kaaienloop spant zich in om een zo hoog mogelijke veiligheid te waarborgen, o.a. door het parcours autovrij te maken en te houden gedurende evenement, maar dat kan niet gegarandeerd worden.

Tijdens het evenement zijn er ook voldoende mensen van de EHBO aanwezig om zonodig hulp te verlenen.

Ook is er een waterpost aanwezig en in het geval van hoge temperaturen kan de organisatie na overleg besluiten meerdere verversingsposten toe te voegen aan het parcours.

 

Sponsoren

De wedstrijd wordt mede gefinancierd door sponsoren. Er worden geen persoonlijke gegevens van u doorgegeven aan een van deze bedrijven. Alleen van prijswinnaars kunnen op verzoek de contactgegevens doorgegeven worden i.v.m. het verzilveren van de prijs.

De KaaienLoop behoudt zich het recht voor reclame te maken voor sponsoren op de website of hun aanbiedingen aan te prijzen in de nieuwsbrief.

 

Website/nieuwsbrief

 De KaaienLoop houdt de informatie op de website zo accuraat mogelijk, mochten er zaken in uw ogen niet kloppen dan meld dit aan ons.

Berichten die bezoekers achterlaten als reactie op een nieuwsbericht, die andere mensen schaden op wat voor manier dan ook, worden zonder enig voorafgaande reden verwijderd. Bezoekers waarvan berichten meerdere malen worden verwijderd, kunnen zonder voorafgaande reden geblokkeerd worden voor bepaald of onbepaalde tijd.

De nieuwsbrief is een gratis dienst van de KaaienLoop. Hierdoor ontvangt u informatie over de wedstrijd, website en sponsoren. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief.

 

Media

Het gebruik van teksten, afbeeldingen, beeldmerken van de KaaienLoop is toegestaan, mits dat niet wordt gedaan vanuit commercieel oogpunt of om schade aan te richten voor de wedstrijd. Bij twijfel hierover kunt u contact opnemen via info@kaaienloop.nl.

Het gebruik van teksten, afbeeldingen, beeldmerken van de sponsoren en/of goede doelen is niet toegestaan zonder de toestemming van de respectievelijke eigenaren.

KaaienLoop behoudt zich het recht voor uitslagen en/of foto’s van de prijsuitreikingen te gebruiken in media uitingen zoals krant en website.

 

Goed doel

Ieder jaar worden door de KaaienLoop een of meer goede doelen bepaald waaraan geld besteed wordt uit het batig saldo van de wedstrijd. Op de website vindt u hier meer informatie over.

 

Geschillenregeling

 Geschillen tussen de KaaienLoop en de deelnemer worden met uitsluiting van de burgerlijke rechter door arbitrage beslecht, in overeenstemming met het arbitragereglement van de Atletiekunie of, bij gebreke daarvan, het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. Maar we hopen dat dit eerst in goed overleg opgelost kan worden.

De 20e Van Mossel Opel KaaienLoop is over:

Hoofdsponsor

Hoofdsponsor Van Mossel Opel.

NIeuwsbrief

Sponsors