Algemene voorwaarden KaaienLoop Oosterhout

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Van Mossel Opel KaaienLoop toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het evenement

Overeenkomst: is de inschrijving strekkend tot deelname van de deelnemer aan de Van Mossel Opel KaaienLoop

Organisator: Stichting KaaienLoop hierna te noemen KaaienLoop

De Stichting KaaienLoop stelt het wedstrijdreglement van de Van Mossel Opel KaaienLoop vast.

De deelnemers verklaren zich bekend met en onderwerpen zich aan het wedstrijdreglement.

De Stichting is ingeschreven in het Stichtingsregister van de Kamer van Koophandel voor
West-Brabant (nummer: 20119050)

Waar verder in dit stuk deelnemer/hij staat wordt hiermee ook deelneemster/zij bedoeld

Deelname wedstrijd

 1. Deelname aan het evenement is uitsluitend mogelijk voor een natuurlijk persoon die tenminste door de KaaienLoop vastgestelde minimumleeftijd heeft bereikt (zie site)
 2. De deelnemer mag aan het evenement slecht deelnemen indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld en indien het inschrijfgeld volledig is voldaan.
 3. Alle informatie met betrekking tot de inschrijvingen vindt u op de inschrijfpagina.
 4. Bij afmelding voor de sluitingsdatum van de voorinschrijving wordt het (inschrijf)geld terugbetaald minus € 2,50 administratiekosten.
  Wijziging van de afstand voor de sluitingsdatum van de voorinschrijving is mogelijk. Na het sluiten van de voorinschrijving hebben deelnemers die voor hebben ingeschreven en alsnog afzien van deelname geen recht meer op teruggave van het (inschrijf)geld.
 5. Afmeldingen en/of wijzigingen van inschrijvingen dienen aan de organisatie kenbaar gemaakt te worden via het mailadres: wedstrijdsecretariaat@kaaienloop.nl
 6. Indien een deelnemer niet tijdig aan de financiële verplichting voor deelname voldoet, behoud de organisatie zich het recht voor deze deelnemer uit het deelnemersbestand te verwijderen.
 7. KaaienLoop kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het evenement geen doorgang te laten vinden of te stoppen.
  Een besluit van de KaaienLoop om het evenement geen doorgang te laten vinden of te stoppen doet geen recht op vergoeding ontstaan van de door de deelnemer gemaakte kosten.
  Het staat de organisatie vrij om te kijken of er wel een compensatie eventueel kan plaatsvinden in een volgende editie.

Aansprakelijkheid

 1. Deelname geschiedt op eigen risico
 2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de KaaienLoop voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de KaaienLoop tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de KaaienLoop ter zake van de schade uitkeert.
 3. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het evenement.
 4. De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en aan de andere kant voldoende zal hebben voorbereid op het evenement.
 5. De deelnemer vrijwaart de KaaienLoop voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement.
  De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
 6. De deelnemer verklaart zich in te spannen om geen schade toe te brengen aan (de eigendommen van) anderen.
 7. De KaaienLoop aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van de deelnemers.
  Dat geldt ook voor zaken die zijn achtergelaten in de door de KaaienLoop ter beschikking gestelde kleedaccommodaties.

Persoonsgegevens

 1. De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de KaaienLoop opgenomen in een bestand en worden niet zonder toestemming doorverkocht aan derden.
  De gegevens worden veilig bewaard voor administratieve redenen en worden alleen gebruikt voor de wedstrijd of nieuwsbrief, indien u zich hiervoor heeft ingeschreven.
  Mocht u dat niet op prijs stellen dan kunt u dit aangeven door een mail sturen naar info@kaaienloop.nl
 2. Het is de deelnemer te allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de KaaienLoop, waarna de KaaienLoop dat verzenden zal stopzetten.
 3. De deelnemer verleent door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan de KaaienLoop tot openbaarmaking van zijn naam, wedstrijdresultaten en tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar en herkenbaar is afgebeeld. Bijvoorbeeld door middel van publicatie via internet en in dag/weekbladen.
  Voor overige informatie met betrekking tot de (verwerking van uw) persoonsgegevens kunt u het privacyreglement raadplegen.

Veiligheid

 1. De Wegenverkeerswet 1994 en de daarop gebaseerde regelgeving, zoals het reglement verkeersregelaars en verkeerstekens, blijven ook tijdens het evenement op het gehele parcours van kracht.
  De deelnemers verklaren zich aan de geldende wet- en regelgeving te houden en zich in te spannen om te allen tijde een veilig verkeerssituatie te creëren voor alle deelnemers.
 2. De Stichting Kaailoop neemt waar mogelijk maatregelen om de verkeersveiligheid te waarborgen. Bij de eerste loper rijdt begeleiding en achter de laatste loper rijdt een bezemfiets.
  Na afloop van het laatste onderdeel en als de bezemfiets voorbij is geweest worden de verkeersmaatregels opgeheven.
 3. Er wordt zo goed mogelijk geprobeerd om het parcours auto vrij te maken gedurende evenement, maar het kan niet gegarandeerd worden.
 4. Tijdens het evenement zijn er ook voldoende mensen van de EHBO aanwezig om zonodig hulp te verlenen.
 5. Ook is er een waterpost aanwezig en in het geval van hoge temperaturen kan de organisatie na overleg besluiten meerdere waterposten toe te voegen aan het parcours.

Sponsoren

 1. De wedstrijd wordt mede gefinancierd door sponsoren. Er worden geen persoonlijke gegevens van u doorgegeven aan een van deze bedrijven.
 2. De KaaienLoop behoudt zich het recht om reclame te maken voor sponsoren op de website of hun aanbiedingen aan te prijzen in de nieuwsbrief.

Website/nieuwsbrief

 1. De KaaienLoop probeert de informatie op de website zo accuraat mogelijk te houden, echter is zij niet verantwoordelijk voor onjuiste informatie.
 2. Berichten die bezoekers achterlaten in het gastenboek, of als reactie op een nieuwsbericht, die andere mensen schaden op wat voor manier dan ook, worden zonder enig voorafgaande reden verwijderd.
  Bezoekers waarvan berichten meerdere malen worden verwijderd, kunnen zonder voorafgaande reden geblokkeerd worden voor bepaald of onbepaalde tijd.
 3. De nieuwsbrief is een gratis dienst van de KaaienLoop. Hierdoor ontvangt u informatie over de wedstrijd, website en sponsoren. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief.

Media

 1. Het gebruik van teksten, afbeeldingen, beeldmerken van de KaaienLoop is toegestaan, mits dat niet wordt gedaan vanuit commercieel oogpunt of om schade aan te richten voor de wedstrijd.
  Bij twijfel hierover kunt u contact opnemen via info@kaaienloop.nl.
 2. Het gebruik van teksten, afbeeldingen, beeldmerken van de sponsoren en/of goede doelen is niet toegestaan zonder de toestemming van de respectievelijke eigenaren.

Goed doel

 1. Ieder jaar wordt door de KaaienLoop de doelen bepaald waaraan het geld dat voorkomt uit de wedstrijd besteedt wordt. Onder de kop stichting, goed doel op deze website vindt u hier meer informatie over.

Geschillenregeling

 1. Geschillen tussen de KaaienLoop en de deelnemer worden met uitsluiting van de burgerlijke rechter door arbitrage beslecht, in overeenstemming met het arbitragereglement van de
  Atletiekunie of, bij gebreke daarvan, het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut.
 2. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, indien een van de beide partijen verklaard dat dit het geval is.

 

De 22e KaaienLoop is over:

Hoofdsponsor

Hoofdsponsor Van Mossel Opel.

Nieuwsbrief

Schrijf je direct in

Sponsors