Privacy

Dit is de privacyverklaring van de Stichting Kaaienloop gevestigd te Oosterhout, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer KVK 20119050 hierna te noemen: de Kaaienloop.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: privacy@kaaienloop.nl

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Bij inschrijving voor een van onze hardloopevenementen, vragen wij een aantal persoonsgegevens. Deze gegevens zijn nodig voor een aantal zaken.

Deelnemers:

Voornaam, achternaam, geslacht en geboortedatum zijn nodig voor het registreren, evenals voor het opmaken van een uitslag.

Adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres zijn nodig om contact op te kunnen nemen indien dit nodig is

Woonplaats wordt vermeld in de uitslag.

E-mailadres: als u daarvoor goedkeuring heeft gegeven worden nieuwsbrieven naar het opgegeven mailadres gestuurd.

Bankrekeningnummer: dit is nodig voor het afschrijven van de inschrijfkosten.

Al dan niet lid zijn van atletiekvereniging: vereniging wordt vermeld in de uitslag

Te lopen/gelopen afstand: ten behoeve van de uitslagverwerking

Vrijwilligers:

Algemene persoonsgegevens () voor registratie, (taak)indeling en communicatie met vrijwilligers.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Kaaienloop uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Kaaienloop met u heeft, tenzij de Kaaienloop wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. Situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt, c.q. door derden worden verwerkt zijn o.a. de inschrijving, de tijdregistratie en uitslagenverwerking.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Kaaienloop te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Kaaienloop op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Kaaienloop deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Kaaienloop hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

De Kaaienloop treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Kaaienloop. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Kaaienloop raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

De Kaaienloop past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Kaaienloop raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Kaaienloop er alles aan doen u per e-mail (nieuwsbrief) en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Kaaienloop wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

E-mail: privacy@kaaienloop.nl.

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

De 22e KaaienLoop is over:

Hoofdsponsor

Hoofdsponsor Van Mossel Opel.

Nieuwsbrief

Schrijf je direct in

Sponsors