Wedstrijdreglement

Toepassing

Het wedstrijdreglement van de Atletiekunie is van toepassing behoudens voor zover daarvan in dit wedstrijdreglement wordt afgeweken.

Organisatie

De Van Mossel Opel KaaienLoop wordt georganiseerd door de Stichting KaaienLoop. Zij stellen het wedstrijdreglement van de Van Mossel Opel KaaienLoop vast.
De deelnemers verklaren zich bekend met en onderwerpen zich aan het wedstrijdreglement.

Indeling en prijzen per categorie (geslacht/leeftijd)

De organisatie deelt de deelnemer in een wedstrijdcategorie in op basis van geslacht en leeftijd op de dag van de Van Mossel Opel KaaienLoop.
De organisatie bepaald ook de wedstrijdcategorieën die er zijn zowel voor de jeugd als volwassenen.
Leidraad hierin is wel de indeling die ook gehanteerd wordt door de Atletiekunie en regio 13.
Masters kunnen kenbaar maken dat zij in een jongere categorie willen deelnemen.
De deelnemer dient voorafgaande aan het evenement te controleren of de hem door de organisatie toegekende indeling juist is.
De 5km en10 km kent geen junior catergorie, junioren lopen hier automatisch als senior mee.

Vaststelling uitslag/tijdregistratie

De organisatie stelt de finishtijd (bruto tijd) van de deelnemer vast. Deze vaststelling is bindend.
De organisatie is gerechtigd de uitslag te wijzigen na geconstateerde onjuistheden. Een toegekende prijs moet door de deelnemer aan de organisatie worden teruggegeven indien op grond van de uitslag, na wijziging ervan geen recht meer op de prijs bestaat.
De tijdregistratie geschiedt door middel van een chip in het startnummer. Volg de aanwijzingen bij je startnummer of bij het inschrijfbureau voor de juiste bevestiging van het startnummer en zo alleen kan de juiste tijd worden geregistreerd en kan je hem niet verliezen.
De organisatie probeert de uitslagen binnen 24 uur doch uiterlijk binnen 48 uur op internet te plaatsen.
Wanneer er fouten in de uitslagen zitten, waardoor het maken van een duidelijke uitslag niet mogelijk is, behoud de organisatie zich het recht in overleg met de wedstrijdleider, de uitslag zo aan te passen zodat deze toch gepubliceerd kan worden.
Fouten en/of opmerkingen over de uitslagen kunnen gestuurd worden naar wedstrijdsecretariaat@kaaienloop.nl ovv naam/startnummer +juiste tijd.

Startnummers

De deelnemer ontvangt van de organisatie een startnummer. De deelnemer dient het startnummer op de borst te bevestigen, bij voorkeur met veiligheidsspelden.
Het startnummer moet zodanig worden bevestigd en gedragen dat het startnummer, en andere er op afgebeelde informatie goed zichtbaar zijn.
Het startnummer mag gedurende het dragen tijdens de wedstrijd mag niet worden afgesneden of gevouwen.

 

Wijze van voortbewegen

Alle deelnemers dienen zich lopend voort te bewegen over het door de organisatie uitgezette parcours, op een voor de wegatletiek gebruikelijk wijze en volgens de regels van de Atletiekunie.
Deelnemers aan het loopevenement die niet kunnen lopen zonder gebruik te maken van begeleiders of hulpmiddelen, dienen vooraf toestemming te vragen bij de organisatie en Wedstrijdleiding om deel te nemen met hulpmiddel.

Diskwalificatie/uit de wedstrijd halen

De organisatie is gerechtigd een deelnemer om navolgende redenen te diskwalificeren en/of uit de wedstrijd of prestatieloop te halen:

  • Als de deelnemer zich niet houdt aan dit wedstrijdreglement of algemene voorwaarden;
  • Als de deelnemer zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt;
  • Als het op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het evenement noodzakelijk wordt geacht.

 

Instructies

Deelnemers dienen de instructies op te volgen van de organisatie, wedstrijdleiding, personen die gelet op de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken tot de organisatie behoren.
Coördinatoren en vrijwilligers worden aangewezen door het Stichtingsbestuur.

 

Overige bepalingen

Overal waar in dit reglement sprake is van deelnemer, wordt ook deelneemster bedoeld.
In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist het stichtingsbestuur.

 

De 22e KaaienLoop is over:

Hoofdsponsor

Hoofdsponsor Van Mossel Opel.

Nieuwsbrief

Schrijf je direct in

Sponsors